Re-integratie ‘Spoor 2’

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is en er bij u geen passende, structurele loonvormende arbeid meer mogelijk is dient, in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (WvP), 2e spoor begeleiding ingezet te worden. Deze begeleiding is altijd een onderdeel van het re-integratiedossier.

We starten met een intakegesprek met uw werknemer. In overleg wordt bepaald of u bij dit gesprek aanwezig bent. Op basis van het intakegesprek wordt een trajectplan opgesteld. Hierin staan kort benoemd wat de aandachtspunten in het re-integratie-traject zijn.

Gedurende het gehele traject vinden er verschillende individuele gesprekken plaats met uw werknemer.  Aspecten die behoren bij het traject zijn:

  • Oriënteren op de eigen mogelijkheden;
  • Oriënteren op de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt;
  • Netwerken en solliciteren

De begeleiding is erop gericht om uw werknemer  zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de re-integratie. Het doel is dan ook om uw werknemer zo actief en efficiënt mogelijk te begeleiden naar een duurzame re-integratie buiten de eigen werkkring.

De duur van een traject wordt in overleg bepaald.

Spoor 1

Re-integratiemogelijkheden in spoor 1 blijven nauwlettend gevolgd worden. Vaak blijkt dat alsnog  herplaatsingsmogelijkheden bij de eigen werkgever gevonden worden.